Últimes notícies

Projecte TAC

INTRODUCCIÓ

L’Institut Ausiàs March és un centre educatiu públic d’ensenyament secundari depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ubicat al barri de les Corts, de la ciutat de Barcelona, en el qual s’ofereixen estudis d’eso, batxillerat i cicles formatius d’informàtica de grau mig i superior. El claustre està constituït per uns 80 professors i professores, que atenen al voltant de 800 alumnes. Quant al PAS, hi ha dues persones responsables de la vessant administrativa i dos conserges.
El nostre centre s’ha proposat com a objectiu usar les noves tecnologies com a eina fonamental per millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat, la gestió acadèmica i documental, i la comunicació amb la societat on desenvolupa la seva tasca. Aquests tres eixos es desenvolupen de la manera següent:

1. Millora dels processos d’aprenentatge i d’ensenyament:
1.1. Millora dels processos d’aprenentatge (alumnat)

Tal i com determina la Llei d’Educació aprovada pel Parlament de Catalunya (article 2 de la llei 12/2009, del 10 de juliol) quant a les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació – TAC, l’alumnat ha d’assolir tres objectius:

  • Competència digital: Conjunt de coneixements, destreses, capacitats i habilitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals. Els continguts d’aquesta formació s’oferiran de forma gradual i progressiva al llarg de l’etapa d’eso i són els aprovats per l’Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.
  • Inclusió digital: Té com a objectiu garantir la igualtat de tot l’alumnat posant l’èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden venir de la mà de la tecnologia.
  • Maduresa tecnològica: Grau d’implantació de les tecnologies en els processos d’aprenentatge de l’alumnat.

L’assoliment d’aquests tres objectius permetrà que, en acabar l’etapa d’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat estigui en disposició de fer les proves per a l’obtenció de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la comunicació, adreçades a persones majors de setze anys.

1.2. Millora dels processos d’ensenyament (professorat)

El centre es proposa impulsar l’ús de les noves tecnologies en la pràctica docent. Per a aconseguir aquest objectiu, s’oferirà al professorat la formació i el suport necessaris, amb el formats següents:

  • Formació presencial al centre, a càrrec de professorat especialista, en l’ús de les plataformes habituals al centre (ISOTOOLS, IAM i MOODLE)
  • Auto formació online en l’us de Moodle a partir del propi Moodle del centre
  • Creació d’una base de dades de recursos didàctics per a les diferents àrees
  • Assessorament puntual del professorat en la gestió d’aquestes eines

2. Millora de la gestió acadèmica i documental:
En el marc del procés per a l’obtenció del certificat ISO de qualitat, el centre s’ha proposat l’objectiu d’organitzar un sistema eficient i durable de gestió documental que simplifiqui i agilitzi els protocols d’actuació en ambdós àmbits.

3. Millora de la comunicació:
Establir uns canals de comunicació que ens facin visibles al districte i a les famílies d’alumnes o futurs alumnes, tot fent-los avinents la nostra visió com a centre, les activitats acadèmiques ordinàries i el valor afegit que suposa l’aposta per la inclusió transversal de les TAC i de la llengua anglesa a través de les assignatures PELE a l’etapa d’ESO.

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PLA TAC

A fi de redactar i implementar el pla TAC del centre, s’ha constituït una comissió TAC integrada per un representant de l’equip directiu, un professor coordinador de la comissió i tres professors assessors. Aquesta comissió rebrà el suport tècnic de dos especialistes informàtics del centre.
La comissió TAC es reuneix periòdicament fa un seguiment de les diferents tasques que corresponen a cada membre:

1. Representant de l’equip directiu: supervisar el funcionament de la comissió i donar pautes a fi que la seva feina s’ajusti al pla educatiu del centre. El curs 2015/16, el representant de la direcció és el Cap d’estudis, Carles Moltó.

2. Coordinador de la comissió: convocar les reunions, establir l’ordre del dia, recollir els acords en les actes i vetllar perquè es duguin a terme. Així mateix, li pertocarà buscar la informació necessària per redactar aquest pla. El curs 2015/16, el coordinador de la comissió és el professor Jordi Serra qui, a més, assumirà la tasca d’impuls als departaments de llengües estrangeres, biologia i tecnologia.

3. Professorat impulsor: tres membres del claustre, i el mateix coordinador, tindran la funció d’aportar la seva experiència en l’ús de les tecnologies i encoratjar els membres del claustre a emprar-les en la pràctica docent diària, tot orientant-los en els aspectes metodològics. A cadascun d’ells se’ls adjudicarà l’atenció de determinats departaments didàctics. Els curs 2015-16, el professorat impulsor és

a. Eva Pujol
b. Albert Segarra
c. Javier Fernández

4. Professorat especialista en informàtica:  s’encarregarà, respectivament, del maquinari i de la gestió i orientació en l’ús del Moodle. El curs 2015/16 fan aquesta funció els professors Ermengol Bota i Jordi Grau.

ESQUEMA DE LES FUNCIONS DE LA COMISSIÓ TAC

comissio_TAC