Últimes notícies

PILE

INTRODUCCIÓ

El centre desnvolupa el projecte PILE (Pla Integrat de Llengües Estrangeres) del Departament d’Ensenyament, des del curs 2009-10. Aquest projecte té com a objectius principals:

  • Impulsar el plurilingüsime de l’alumnat.
  • Desenvolupar les competències lingüístiques, comunicatives, audiovisuals i multimèdia.

En l’actual curs el centre al porta a la pràctica de la següent manera:

A 1r de la ESO s’imparteixen només matèries optatives, a 2n d’ESO s’imparteixen matèries comunes i matèries optatives en anglès com a part del projecte PILE. A 3r i 4t d’ESO només entren en el projecte matèries comunes.

A 1r d’ESO els alumnes es distribueixen a les optatives aleatòriament, tots els alumnes faran optatives de PILE. A partir de 2n ESO es mantenen dos grups classe que fan classes en anglés i un en català. A 3r d’ESO es mantenen els dos grups per socials, però només un grup de Biologia i Física i química. A quart també es manté només un grup.

Evidentment, aquestes agrupacions flexibles caldrà revisar-les periòdicament per tal de permetre que la comprensió dels continguts conceptuals de l’àmbit científic i el progrés en la competència lingüística dels alumnes siguin l’eix vertebrador de les activitats d’aprenentatge.

Utilitzarem una metodologia gradual en la introducció de l’anglès. Per a ser realistes, caldrà treballar conjuntament amb els altres professors la terminologia mínima de les matèries i la gradació de les estructures lingüístiques per tal de potenciar els hàbits de comprensió, expressió i interacció. D’aquesta manera volem evitar que alguns alumnes puguin sentir-se exclosos del procés d’aprenentatge perquè trobin massa difícil el que d’entrada se’ls vol ensenyar. Per això els professors introduiran els continguts en anglès acompanyant les explicacions amb suports audiovisuals i repetint les explicacions de diferents maneres.

1. OBJECTIUS

  1. Reconèixer la importància de l’anglès com a llengua de comunicació científica.

  2. Assolir una bona competència de comprensió oral i escrita en anglès.

  3. Desenvolupar un nivell adequat d’expressió oral i escrit en anglès, tal com diu el

decret d’ordenació de l’ESO.

  1. Demostrar una progressiva autonomia en el treball individual del procés

  1. Introduir com a segona llengua estragera l’aprenentatge de l’Alemay i el Francès a partir de 3r d’ESO

2- DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES PER CURSOS

 

CURS

OPTATIVES

MATÈRIES CURRICULARS

1 d’ESO

4 OPTATIVES (2h)

2 d’ESO

7 OPTATIVES(2 h)

MATEMÀTIQUES I CIÈNCIES SOCIALS (3 hores)

3 d’ESO

BIOLOGIA /FÍSICA I QUÍMICA 2 h+CIÈNCIES SOCIALS 3 h

4 d’ESO

BIOLOGIA 3h + CIÈNCIES SOCIALS 3h

 

1r d’ESO:

Grup 1

Grup 2

Grup 3

1r quadrimestre

m. Optativa (2h)

Informàtica (2h)

m. Optativa (2h)

Informàtica(2h)

m. Optativa (2h)

Informàtica(2h)

2n quadrimestre

m. Optativa (2h)

Informàtica(2h)

m. Optativa (2h)

Informàtica(2h)

m. Optativa (2h)

Informàtica(2h)

  • L’alumnat que el 1r quadrimestre cursa una optativa de PILE ha de cursar informàtica el 2n quadrimestre i viceversa.

    2n d’ESO:

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Tot l’any

comuna

MAT (3h)

MAT (3h)

HISTÒRIA (3 h)

1r quadrimestre

A bit of science

o

A bit of everything

m Optativa (2h)

m Optativa (2h)

m. Optativa (2h)

2n quadrimestre

A bit of everything

O

A bit of science

m. Optativa (2h)

m. Optativa (2h)

m. Optativa (2h)

Les matemàtiques es faran a la franja horària de matèries comunes amb 3 hores setmanals durant tot el curs.

A bit of science, A bit of everything, Fairly tales, The world speaks English, Man bites dog, The UK Today seran matèries optatives per tots els alumnes, de dues hores setmanals durant el quadrimestre. També es farà 1 hora durant tot l’any amb el projecte e-twinnings

3r d’ESO:

Grup 1

Grup 2

GRUP 3

Tot l’any comuna

NATURAL SCIENCE (2h) BIO I F/Q + CIÈNCIES. SOCIALS

CIÈNCIES SOCIALS

Tot l’any optativa

No hi ha optatives


Les Ciències de la Naturalesa es faran a la franja horària de matèries comunes amb 2 hores setmanals durant tot el curs. Professora: Fina Barba BIO. Carles Moltó F/Q

Les Ciències socials es faran a la franja de matèries comunes amb 3r setmanals durant tot el curs. Professor: Zígor Rodriguez

4r d’ESO:

Grup 1

Grup 2

Tot l’any

BIOLOGIA (3h) Optativa + CIÈNCIES SOCIALS (3h) Comuna

La Biologia es farà a la franja de matèries optatives de 3 hores durant tot el curs amb els

alumnes que triïn aquesta optativa. 

Les Ciències socials es faran com a matèria comuna de tres hores setmanals.