Últimes notícies

Qualitat a l’Ausiàs

L’institut Ausiàs March és un centre certificat en la norma ISO 9001: 2015 per als Cicles Formatius

Download (PDF, Unknown)

Aquesta gestió es resumeix, a grans trets, en la descripció de totes les tasques que es desenvolupen al centre en forma de Processos.

Cada un d’aquests processos consta d’uns indicadors que són mesurables i que permeten l’anàlisi del funcionament dels processos que es desenvolupen al centre, així, es faciliten les tasques de detecció i resolució de problemes i incidències i la programació d’accions correctives i preventives que ajuden a traçar el camí cap a la millora; tant de la gestió del centre, com de la tasca docent que s’hi desenvolupa.

Actualment el centre està adscrit al Projecte de Qualitat i Millora continua del Departament d’Ensenyament i participa a la Xarxa M4 per tal d’aconseguir el model d’excelència e2cat.

Així mateix, part del personal del centre constitueix la Comissió de Qualitat, que té la funció de desenvolupar el projecte al centre.

Política de Qualitat del centre

A l’institut Ausiàs March entenem l’Ensenyament com un procés global que integra, tant l’accés al coneixement com l’assoliment d’uns valors que acompanyin el nostre alumnat en el seu desenvolupament; mitjançant la implicació de tot l’equip humà de l’institut en satisfer les expectatives del nostre alumnat i de les famílies; així com també amb el seu compromís en l’educació en valors, el coneixement emocional i el creixement personal.

Per tal d’assolir aquestes fites cal:

Implicar a tot el personal docent de l’Institut en la tasca a través de:

 • La formació permanent del professorat.
 • El treball en equip i la col·laboració entre docents.
 • La difusió de les Bones pràctiques.
 • La comunicació i transferència d’informació en reunions periòdiques i utilitzant noves eines de comunicació.

Potenciar la voluntat de millora contínua en la nostra tasca mitjançant la implementació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i millora contínua (SGQiMC) amb la finalitat de:

 • Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.).
 • Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat en compliment de la normativa vigent.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat ens assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per a conèixer el que s’ha aconseguit.
 • La gestió per processos de tots els àmbits del centre orientada cap a la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.
 • Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
 • Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.

Ser un centre amb prestigi i reconegut per ser un centre obert a l’entorn, innovador, participatiu i integrador gràcies a:

 • La implicació de la direcció en la implementació dels sistema de gestió de la qualitat i el seu desenvolupament.
 • L’establiment de relacions amb institucions i empreses de l’entorn.
  El foment de la formació interna per a l’ús de les noves tecnologies.

Els punts següents de la norma ISO9001:2015 no són aplicables:
8.3 Disseny i desenvolupament dels productes i serveis, perquè aquests venen determinats pel Departament d’Ensenyament.
7.1.5 Recursos de seguiment i de mesura, perquè aquests no han d’esdevenir la conformitat dels resultats.

Mapa de processos

Download (PDF, Unknown)

Per tal de contactar amb el coordinador de Qualitat del centre podeu escriure un correu a iam_qualitat@iam.cat