Últimes notícies

Preinscripció Grau Superior 2019-20

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny

És obligatori que hi feu constar l’Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC), que us facilitarà el vostre centre actual.

Preferentment fer la Sol·licitud Electrònica que el departament d’Educació posarà a la vostra disposició. El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE, ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.

Si s’ha emplenat la Sol·licitud en Suport Informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Documentació que cal presentar NOMÉS si és necessari:

  1. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE per a les persones estrangeres.

  2. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

  3. Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor (persona sol·licitant), o NIE per a les persones estrangeres.

  4. Certificació de la nota mitjana de l’expedient dels estudis ja avaluats, amb 2 decimals. (si s’escau)

  5. Certificat del títol de Tècnic

  6. Certificat de les proves d’accés (si s’escau)

Criteri de prioritat per l’assignació de places:

Segons la via d’accés s’apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

. Via Batxillerat: 60% reserva de places un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

. Via títol de Tècnic: 20% i també formació relacionada amb l’accés a cicles de grau superior.

. Via Prova d’accés: 20 % les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova.

CALENDARI:

Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 5 de juny

Publicació de les llistes baremades provisionals 28 de juny

Reclamacions a les llistes baremades provisionals 1 al 4 de juliol

Publicació de les llistes baremades definitives 10 de juliol

Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera 17 de juliol

Matriculació del 18 al 23 de juliol

Poden trobar més informació al següent enllaç