Últimes notícies

Preinscripció Grau Mitjà 2019-20

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig

És obligatori que hi feu constar l’Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC), que us facilitarà el vostre centre actual.
Preferentment fer la Sol·licitud Electrònica que el departament d’Educació posarà a la vostra disposició. El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE, ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.

Si s’ha emplenat la Sol·licitud en Suport Informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Documentació que cal presentar NOMÉS si és necessari:

  1. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE per a les persones estrangeres.
  2. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
  3. Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor (persona sol·licitant), o NIE per a les persones estrangeres.
  4. Certificació de la nota mitjana de l’expedient dels estudis ja avaluats, amb 2 decimals. (si s’escau)
  5. Certificat de les proves d’accés (si s’escau)

CALENDARI:

Presentació de sol·licituds del 14 al 21 de maig

Publicació de les llistes baremades provisionals 7 de juny

Reclamacions a les llistes baremades provisionals 10 al 14 de juny

Publicació de les llistes baremades definitives 19 de juny

Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera 8 de juliol

Matriculació del 9 a l’15 de juliol

Matriculació extraordinària (pendents setembre) del 9 al 10 de setembre

Poden trobar més informació al següent enllaç