Últimes notícies

Departament d’Educació Física

L’EDUCACIÓ FÍSICA A L’INSTITUT AUSIÀS MARCH

En la matèria d’Educació Física, els objectius dels diferents cursos dins l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) estan referits als 10 objectius terminals establerts al Decret 143/2007 i a l’assoliment de les Competències Bàsiques d’Educació Física.
Aquests objectius s’intenten assolir treballant en quatre àrees o blocs, que són:

1.- La Condició Física i la Salut

2.- Els Jocs i els Esports

3.- L’Expressió Corporal

4.- Les Activitats en el Medi Natural.

Quant a Primer de Batxillerat, els objectius estan referits als 9 objectius establerts en el Decret 142/2008 i a l’assoliment de les Competències Generals del Batxillerat.
Aquests objectius s’intenten assolir treballant en quatre blocs, que són: Primer bloc: L’activitat física i la salut; Segon bloc: L’activitat física recreativa i l’expressió corporal; Tercer bloc: L’activitat física i l’esport i Quart bloc: Les activitats en el Medi Natural.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN DINS I FORA DEL CENTRE A CADA CURS

Primer d’ESO: Condició Física (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat); Bàsquet 1; Malabars; Handbol 1; Minitramp; i participació al Triatló Escolar de Barcelona.
Segon d’ESO: Condició Física (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat); Futbol sala 1; Voleibol 1; Atletisme 1 i participació a una Cursa d’Orientació a la Serra de Collserola.
Tercer d’ESO: Condició Física (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat); Futbol Sala 2; Handbol 2; Jocs Alternatius i Sortida al Canal Olímpic de Castelldefels.
Quart d’ESO: Condició Física (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat); Bàsquet 2; Voleibol 2; Activitats amb raquetes i Sortida al Bosc Vertical d’Arenys de Munt.
Primer de Batxillerat: Condició Física (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat); Futbol Sala 3; Hoquei 1; Handbol 3; Bàsquet 3; Voleibol 3 i Sortida a practicar el Voleibol platja i a realitzar el Bateig de Vela al Port Olímpic de Barcelona.

 

Voleibol PlatjaVoleibol Platja Cursa OrientacioCursa d’Orientació
Bateig de VelaBateig de vela Canal CanoaCanal Olímpic
Canal Tir amb ArcTir amb arc TriatloTriatló

 

METODOLOGIA

La metodologia que utilitzem a tots els cursos, tant a la ESO com al Primer de batxillerat és la següent:

Dintre de la concepció de l’escola comprensiva, la metodologia va dirigida a integrar la diversitat a la classe i donar igualtat d’oportunitats a tothom. L’aprenentatge significatiu afavoreix el desenvolupament de l’alumnat en tots els àmbits de la vida.
La globalització dels aprenentatges els ha de permetre comprendre i relacionar, retenir (memoritzar+comprendre) i possibilitar la transferència dels continguts.
En el disseny de les activitats d’ensenyament – aprenentatge, el/la professor/a té en compte que l’alumnat que assisteix a classe ja té: 1. Una experiència motriu anterior, 2. Situacions personals diverses, i 3. Els condicionaments socioculturals. A més tenim en compte el clima i les instal·lacions de les que disposem al centre docent, sobre el qual haurem de fonamentar l’aprenentatge. Fem que hi hagi una connexió clara entre aprenentatges nous i els anteriors gràcies a la transferència horitzontal. Per aconseguir-ho aprofitem les primeres activitats de les unitats didàctiques per detectar aquells trets característics i diferencials de cadascun dels alumnes. Per exemple, si iniciem un contingut de la Resistència, el primer dia passarem un test per tal de saber en quin nivell es troba cadascun dels alumnes del grup.
Els continguts es treballen tenint cura de no situar en primer lloc l’ensenyament dels elements tècnics d’execució i, posteriorment els de decisió, sinó que caldrà combinar-los per tal que els alumnes aprenguin al mateix temps una habilitat i la manera d’aplicar-la. Fent conèixer a l’alumnat els objectius generals d’àrea i els de cada unitat didàctica. Per això els expliquem la manera com pretenem que els assoleixin i el nivell d’exigència que demanem. D’aquesta manera podran dosificar el seu esforç i tindran l’estímul de la millora progressiva.
No dediquem massa temps de les sessions als aspectes teòrics; doncs més val que els continguts teòrics s’adquireixin mitjançant l’acció motriu. El/la professor/a vetlla per a que el temps útil de la sessió sigui el màxim possible i l’alumnat participi en totes les activitats d’una forma o d’una altra: controlant el temps de vestuari, organització adequada dels exercicis, donant explicacions i fent correccions. Si no s’aconsegueix desenvolupar els objectius previstos el/la professor/a ha de recórrer a altres estratègies; altres estils i mètodes, organització de l’aula, utilització dels medis audiovisuals i les TAC, per tal de corregir i encaminar de nou l’aprenentatge.
Dins d’aquest apartat és molt important especificar les pautes organitzatives. Cada sessió comença passant llista 5 min. després de l’hora assignada, els vestidors han d’estar oberts a l’hora en punt per tal que l’alumnat es pugui equipar per desenvolupar la sessió. Al final de la sessió es deixen 10 min. per fer una petita síntesi i que l’alumnat tingui temps d’atendre les seves necessitats higièniques, de dutxar-se i canviar-se de roba. A part de la divisió de la sessió en activació, desenvolupament i síntesi, s’introduirà sempre que sigui possible una part d’informació de la sessió a l’inici d’aquesta, i una al final, també molt breu, d’anàlisi dels resultats.
Optimitzem al màxim el temps de pràctica, exigim la màxima atenció i el màxim d’aprofitament durant la pràctica i l’explicació, encara que sigui en un ambient molt distés i amb interrupcions per comentaris. Per aquest motiu els continguts conceptuals es transmeten majoritàriament durant les pràctiques, i extraordinàriament utilitzem les sessions teòriques. Moltes de les avaluacions dels procediments es realitzen a partir de l’observació directa de les pràctiques.
Els estils d’ensenyament seran variats i dependran molt de la tasca a desenvolupar, i estan més definits a les orientacions pedagògiques de cada UD. Les formes d’organització també dependran de les tasques a desenvolupar, però la tendència serà no fer grups de nivell, sinó heterogenis, intentant sempre que es pugui un treball cooperatiu.
La motivació és un aspecte molt important en aquestes edats, la intenció és donar el màxim d’informació a l’alumnat perquè així sigui conscient de la seva situació, amb reforçaments positius en tots els casos. En aquest sentit té gran importància la gradació de les progressions, assegurant en tot moment que tothom pugui assolir el pas de cada estadi, sense que cap alumne/a es quedi pel camí.
Al llarg del curs, el procés d’ensenyament – aprenentatge s’anirà adequant a l’evolució del grup classe, atenent a les necessitats, interessos i expectatives tant del grup en general com de cada alumne/a en particular. Això comportarà que periòdicament es revisi la temporització i, pel que fa a determinats exercicis i els continguts, sense afectar el objectius, continguts bàsics i competències bàsiques, llevat que un alumne/a necessiti adaptació curricular individual.
En l’avaluació de la matèria d’Educació Física es té en compte la millora continua del procés d’ensenyament – aprenentatge de cada alumne. És a dir, el seu progrés individual prenent com a referència la seva situació inicial, el treball desenvolupat a classe i el seu resultat final.
Cada alumne del centre té les seves pròpies característiques físiques (alçada, pes, tipus de musculatura, capacitat cardio – respiratòria, etc), també és diferent el seu bagatge esportiu tant escolar com extraescolar, així com els seus hàbits familiars dels caps de setmana i vacances.
Per tant, tots són diversos i en conseqüència s’avalua a cadascun d’ells individualment.
Per altra banda, si algun alumne presenta algun tipus de discapacitat, física, sensorial o intel·lectual, s’adequaran les activitats a realitzar i/o el nivell exigit d’execució per tal que aquest alumne pugui demostrar les seves altres capacitats. Sempre en col·laboració amb la Psicopedagoga del centre i/o amb la representant de l’EAP.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA

1.- L’Educació Física és una matèria eminentment pràctica i, per tant, és imprescindible l’assistència a classe per aprovar-la. Bé sigui de forma activa o passiva (lesió).
2.- Per aprovar una avaluació s’ha de tenir en compte la valoració percentual que de la nota tenen les diferents parts de la matèria: Continguts pràctics i teòrics – 70%; Progressió individual – 10%; Actitud i Assistència – 10%; Higiene (dutxa) – 10%
3.- L’assistència a classe és obligada, per tant, el no acompliment d’aquesta norma serà sancionat de la següent manera: Cinc faltes d’assistència injustificades a les classes durant una avaluació implicarà la no superació d’aquesta. Quant a les faltes justificades, no es superarà l’avaluació si l’alumne no ha participat activament almenys en un 70% de les classes impartides. Els alumnes que per una lesió no puguin realitzar la sessió pràctica, tenen igualment que assistir a la classe, ja que realitzarà un altre tipus de treball teòric que posteriorment haurà de donar a la professora. Han de presentar un justificant a la professora el primer dia que retornin a la pràctica. Els alumnes que, per una lesió llarga o algun problema de tipus físic, no puguin realitzar la pràctica d’educació física, igualment tenen que assistir a les classes per poder realitzar els treballs teòrics i aprendre els continguts teòrics de la matèria. Aquests alumnes han de presentar un certificat mèdic abans del 31 d’octubre.
4.- La puntualitat és obligada, per tant, cada dos retards comptabilitzaran com una falta injustificada. L’acumulació de retards pot ser la causa de no superar l’avaluació. Hom permet arribar a classe, un cop canviats de roba, set minuts després de tocar el timbre, a continuació es passarà llista. Si l’alumne/a arriba un cop acabada la fase d’escalfament no podrà incorporar-se a la pràctica i haurà de realitzar el treball teòric que la professora li demani. La classe finalitzarà 10 minuts abans del timbre perquè els alumnes tinguin temps suficient per a dutxar-se. Han de portar sabó, tovallola, xancletes i roba per a canviar-se després de la dutxa (diferent a la roba que han portat durant la sessió pràctica).
5.- L’alumne/a ha de venir a classe amb roba esportiva i calçat adequat, amb el cabell recollit, i sense cap joia o altre element que pugui fer mal als companys o a ell/a mateix/a. La manca d’indumentària adequada per a fer la classe serà comptabilitzada com una falta injustificada. No s’admetrà, per aquest motiu, cap justificació dels pares.
6.- Qualsevol falta a classe haurà de ser justificada per l’alumne a la professora. El fet de donar una justificació al tutor no implica que la falta sigui justificada per la professora de la matèria. És necessari, doncs, que l’alumne mostri la justificació a la professora d’Educació Física abans de donar-la al seu tutor.
Instal·lacions i material
És molt important tenir respecte i cura en la utilització de les instal·lacions esportives del centre: pistes poliesportives, gimnàs i vestidors.
Si quan s’utilitzen les instal·lacions esportives els alumnes troben algun desperfecte produït en aquell moment o en un altre moment i per altres persones, han d’avisar immediatament a la professora d’Educació Física.
És important embrutar el mínim les instal·lacions esportives; els alumnes han de pensar que darrera d’ells hi haurà altres alumnes que les utilitzaran i que també desitgen trobar-les netes.
Utilització dels vestidors
Els alumnes han de baixar ràpid al vestidor un cop ha tocat el timbre. S’han de repartir l’espai i deixar les seves coses el més ordenades que puguin. L’últim o última en sortir del vestidor ha de comprovar que la porta que dona al passadís és tancada per evitar possibles robatoris. Les coses de molt valor que no es vulguin deixar al vestidor, s’han de dur al Departament d’Educació Física que restarà tancat durant la classe.
En acabar la classe (10 minuts abans que toqui el timbre), els alumnes han d’anar al vestidor i dutxar-se i canviar-se de roba el més ordenadament i ràpidament possible. Fins que no toqui el timbre de finalització de la classe cap alumne/a, s’hagi dutxat o no, pot abandonar el vestidor. No han d’oblidar de demanar les pertinences que han deixat al Departament d’EF.
Utilització del material
Sota cap concepte es pot entrar al Departament d’Educació Física, si no és en presència de la professora o bé perquè ella els ho ha demanat. En aquest cas ella mateixa els dirà quin material han d’agafar.
La vostra professora anomenarà els alumnes que en cada classe l’ajudaran a agafar, transportar i fer el recompte del material, amb la finalitat que no es perdi.
És molt important tenir cura del material i utilitzar-lo només per allò que està fet, per evitar que es faci malbé (per exemple les pilotes de voleibol, handbol, bàsquet, etc. no es poden xutar).
Si, tot i així, durant la classe d’Educació Física es perd o trenca algun material, han d’avisar a la professora perquè en tingui constància.

EL PROCÉS D’AVALUACIÓ

D’acord amb els criteris pedagògics establerts en l’actual programació, l’avaluació es desenvoluparà en tres fases:
1. Avaluació inicial o pre – avaluació per determinar la situació de partida de l’alumne.
2. Avaluació formativa per observar i valorar els seus progressos i canvis que permetrà adequar la programació i metodologia.
3. L’avaluació sumativa per tal de donar-nos informació sobre les capacitats assolides per l’alumne al final de curs.
Per tant, la nota final de curs serà la mitja entre les notes de les tres avaluacions. Sempre i quant no s’hagi suspès dues d’elles per faltes d’assistència injustificades.
En cas de suspendre la primera avaluació per faltes d’assistència injustificades però no la segona ni la tercera, la nota final de curs serà la mitjana de les 3 avaluacions, mantenint les notes obtingudes en la primera avaluació.
En cas de suspendre la segona i/o la tercera avaluació per faltes d’assistència injustificades, l’alumne no tindrà dret a fer la mitja de les notes obtingudes durant el curs i haurà de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.
No hi haurà recuperació de les avaluacions suspeses. Si la nota final de curs no supera la nota numèrica de 5, l’alumne/a haurà de presentar-se a l’examen extraordinari de setembre.
La nota final de curs podrà veure’s augmentada o disminuïda per diversos motius: l’actitud a classe, l’assistència i el progrés aconseguit des de principi de curs.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA