Últimes notícies

Comunica’t

La capacitat per comunicar-nos pot significar la diferència entre l’èxit i el fracàs en tots els aspectes de la vida. Saber comunicar el que sabem, el que pensem, el que sentim i el que som és, avui més que mai, una eina imprescindible per comprendre el món i una garantia per al desenvolupament personal i social.

No hi ha prou amb saber fer les coses. Cal ser capaços de comunicar el que fem i el que sabem. Podríem dir que som el que comuniquem i que comuniquem el que som. Per això és tan important situar la competència comunicativa en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, com un dels pilars fonamentals de la formació integral de l’alumnat.

El projecte COMUNICA’T neix el curs 2012-13 amb la voluntat que els nostres alumnes assoleixin una plena competència oral i escrita en llengua catalana i castellana. Una hora a la setmana els grups d’ESO es desdoblen a les àrees de llengües i, a partir dels continguts curriculars, treballen la competència comunicativa fent ús de les noves tecnologies però sense oblidar els suports més tradicionals.

L’alumnat, a partir de petits projectes, potencia la creativitat i elabora curtmetratges, revistes, diaris i exposicions de tot tipus, participa en debats i entrevistes, comparteix les seves produccions amb la resta del grup i es converteix en receptor de les dels altres amb l’objectiu de desenvolupar habilitats que seran clau per al seu futur.