Últimes notícies

ASIX Ciberseguretat (nou)

CURS 2018/19 TUTOR/A
1r ASIX Ciberseguretat Sr. Federico Jerez
2n ASIX Sra. Iriana Bonet

 

CFGS ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa especialitat Ciberseguretat

 

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per analitzar la seguretat i proposar solucions a ciberatacs detectats reconeixent l’origen i motius de l’atac, definir i implementar un funcionament segur per dispositius mòbils i IoT i assegurar els serveis de xarxa per garantir el funcionament segur.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistencia.
 • Tècnic en administració de bases de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

El marc horari és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres. Currículum 1r Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes especialitat Ciberseguretat:

M07Planificació i administració de xarxes4 hores

M07Planificació i administració de xarxes4 hores

Mòdul Hores/Setmana
M01 Implantació de sistemes operatius 5 hores
M02 Gestió de bases de dades 3 hores
M03 Programació bàsica 4 hores
M04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 3 hores
M07 Planificació i administració de xarxes 4 hores
M10 Administració de bases de dades 2 hores
M12 Formació i orientació laboral 3 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 26 hores

Currículum 2n Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes:

Mòdul Hores/Setmana
M01 + M06 Implantació i administració de sistemes operatius 4 hores
M02 + M10 Gestió i Administració de bases de dades 2 hores
M05 Fonaments de maquinari 2 hores
M07 Planificació i administració de xarxes 4 hores
M08 Serveis de xarxa i Internet 3 hores
M09 Implantació d’aplicacions web 2 hores
M11 Seguretat i alta disponibilitat 3 hores
M13 Empresa iniciativa emprenedora 2 hores
M17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis 4 hores
M14 Projecte de síntesi (6 hores 11 últimes setmanes del curs) 2 hores
M15 Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí) 0 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 27 hores

Pots trobar els temes que conformen cada matèria al currículum ASIX Ciberseguretat.