Últimes notícies

DAW

CURS 2018/19 TUTOR/A
1r DAW Sr. Antonio Díaz
2n DAW Sr. Alvaro Perez

 

CFGS DAW: Desenvolupament d’Aplicacions Web

Alumnes treballant a classe

webCicles-aula2-300-300x225

Alumnes programant a l’aula d’informàtica

 

El professional de DAW exerceix la seva activitat a entitats de qualsevol mida, desenvolupant aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web d’abast d’intranet, extranet e internet.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

  • Programador Web.
  • Programador Multimèdia.
  • Desenvolupador d’aplicacions a entorns Web.

El marc horari és de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres. Els alumnes que per horari laboral no poden assistir classe en aquest horari el primer curs, poden prèvia consulta amb l’equip docent, assistir a les classes de 1r DAM a la tarda, ja que el centre desenvolupa la fórmula 2×3 al ser el currículum de 1r DAM i DAW compatible.

Currículum 1r Desenvolupament d’Aplicacions Web:

Mòdul Hores/Setmana
M01 Sistemes informàtics 6 hores
M02 Bases de dades 6 hores
M03 Programació 5 hores
M04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 3 hores
M10 Formació i orientació laboral 3 hores
M11 Empresa i iniciativa emprenedora 2 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 26 hores

Currículum 2n Desenvolupament d’Aplicacions Web:

Mòdul Hores/Setmana
M02 Bases de dades (objecte/relacionals) 1 hora
M03 Programació (orientada a objectes) 4 hores
M05 Entorns de desenvolupament 2 hores
M06 Desenvolupament web en entorn client 5 hores
M07 Desenvolupament web en entorn servidors 5 hores
M08 Desplegament d’aplicacions web 3 hores
M09 Disseny d’interfícies web 3 hores
M12 Projecte de síntesi (9 hores 11 últimes setmanes del curs) 3 hores
M13 Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí) 0 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 27 hores

Pots trobar els temes que conformen cada matèria a la segona pàgina del nostre currículum DAW. Si encara necessites una descripció més detallada, on apareixen els objectius de cada tema, la trobaràs al següent document.

Oferim l’oportunitat de realitzar 2×3: els alumnes que han finalitzat el cicle de DAW, poden aconseguir també el títol de DAM dedicant tan sols un any més, ja que els mòduls del primer curs es convaliden. D’aquesta manera pots aconseguir alhora el títol i coneixements d’administrador de sistema i de programador web.

Algunes empreses on realitzen les pràctiques els nostres alumnes són: