Últimes notícies

Comunica’t

En el nostre centre hem creat un projecte singular, COMUNICA’T, que apliquem des del curs 2012-2014. Aquest projecte s’encarrega d’implementar-lo el Departament de Llengües del centre i presenta com a objectiu principal:

Afavorir i desenvolupar l’assoliment de la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana i llengua castellana en diferents suports (tradicional, informàtic, audiovisual, etc.)

Característiques

El programa s’aplica a tots els cursos de la ESO, des de primer fins a quart, a partir dels continguts curriculars de les matèries de Llengua Catalana i Literatura i Lengua Castellana y Literatura.

Per portar a terme el projecte s’ha dissenyat una infraestructura singular que presenta com a trets més rellevants:

1. L’agrupament de l’alumnat durant les hores d’Expressió Escrita (EE) i d’Expressió Oral (EO) en grups reduïts (15 alumnes com a màxim).

2. L’augment d’una o dues hores lectives dedicades a la competència comunicativa, segons els cursos, dintre de l’horari lectiu marc de les 30 hores setmanals de l’alumnat.

3. La implicació de dos docents en les hores en què es produeix el desdoblament del grup.

Planificació

Curs

Comunica’t (CATALÀ)

Comunica’t (CASTELLÀ)

1r d’ESO

EO*

EE**

2n d’ESO

EE

EO

3r d’ESO

EO

EE

4t d’ESO

EE

EO

* Expressió oral
** Expressió escrita

Objectius generals de les programacions

  • Escriure textos amb una estructura ordenada i solvent, atenent a les quatre propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció.
  • Conèixer i identificar els textos segons la tipologia textual: expositius, argumentatius, conversacionals, predictius, narratius, descriptius i retòrics.
  • Produir textos de gèneres diversos: literaris, periodístics, científic-tècnics i jurídic-administratius.
  • Fer que l’entonació i l’ús de la veu en general estigui d’acord amb les idees i emocions que es volen expressar.
  • Parlar amb el ritme adequat, ni massa de pressa ni massa a poc a poc, sinó en funció del que requereixi cada moment.
  • Emprar un vocabulari precís, variat i adequat a la situació i context.
  • Parlar en públic amb una postura adequada i que inclogui el llenguatge no verbal.
  • Mirar els interlocutors i captar-ne l’atenció a través del discurs i la gestualitat.
  • Tenir present els diversos ítems essencials que fan que l’expressió oral es pugui considerar reeixida.
  • Emprar amb adequació i correcció els diferents suports que avui en dia fem servir per a comunicar-nos, especialment els suports audiovisuals.

Avaluació de les activitats

Totes les activitats de les programacions del projecte són avaluades des de les matèries que l’implementen i tenen un pes específic en les notes de Llengua Catalana i Llengua Castellana cada trimestre